Domov pro seniory Telč Domov pro seniory Telč
Vize Domova pro seniory Telč je poskytovat kvalitní a bezpečné služby v novém domově.

Koordinovaná rehabilitace

Je vzájemně provázaný, propojený a cílený proces, jehož stěžejní náplní je co nejvíce minimalizovat přímé i nepřímé dlouhodobé nebo trvalé následky nepříznivých životních situací, do nichž se senior dostává.

Koordinovaná rehabilitace uplatňuje holistický přístup ke člověku, to znamená zabývá se všemi stránkami osobnosti – tělesnou, duševní, sociální i spirituální vrstvou osobnosti člověka.

Koordinovaná rehabilitace předpokládá v přístupu personálu lidský rozměr, tj. pozitivní přístup k lidem a schopnost vést kvalitní a účinnou komunikaci nejen se seniorem, ale i s jeho rodinnými příslušníky.

­ Naše zařízení pracuje v rámci konceptu koordinované rehabilitace se složkou sociální a léčebnou:

Sociální prostředky uplatňují metody zaměřené na udržování a posilování zbytkových schopností a dále metody zaměřené na akceptaci, tedy na přijetí náročných změn, které se objevují v životě seniorů. Abychom seniorům procesy akceptace a udržení a posilování zbytkových schopností co nejvíce usnadnili, snažíme se jim nabízet akce a aktivity, které posilují jejich schopnosti, dovednosti a pomáhají jim udržovat tolik potřebný sociální kontakt:

Léčebné prostředky jsou zaměřeny na zmírnění či odstranění následků zdravotního postižení a na posílení a udržení funkčních schopností a zahrnují: